Wang Yibo, Xiao Zhan, Ju Jingyi in celebrity news/ Zhao Lusi & Neo Hou in drama news 07.18.21